Effekt

KAOSkonsulenterne er bevidste om, hvor indgribende foranstaltninger kan forekomme for unge og deres familier. Derfor ligger det KAOSkonsulenterne på sinde altid at visitere de unge og deres familier til den mindst indgribende formålstjenlige foranstaltning efter Lov om social services bestemmelser.

Udsatte unge og deres familier er forskellige og de løsninger, som støtter dem bedst er ligeledes forskellige. KAOSkonsulenternes tager altid udgangspunkt i den enkelte unge for at iværksætte den foranstaltning, som bedst muligt imødekommer den unges behov. Grundlaget for at iværksætte en given foranstaltning er en grundig forudgående socialfaglig undersøgelse af den unge og dennes families samlede støttebehov og en handleplan med mål og delmål for foranstaltningen.

Hos KAOSkonsulenterne ser vi løbende og professionel dokumentation som fundament for vores faglighed.

Vi arbejder med en konstant opdateret journal, hvor vores arbejde med de unge registreres. Journalen bruges primært til at danne et overblik over den aktuelle situation hos den enkelte unge og i den samlede ungegruppe, og tjener bl.a. det formål at der altid er et opdateret øjebliksbillede af de unges situationer. Journalen bruges endvidere til at give et mere detaljeret billede af den enkelte unge over en længere periode.

Hver enkelt ung har hos KAOSkonsulenterne en intern udviklingsplan, som bruges som et skriftligt styreredskab for den unge og dennes kontaktperson. Her noteres ressourcer og udfordringer, der leder til mere konkrete arbejdspunkter. Udviklingsplanen er gensidigt forpligtende for den unge og kontaktpersonen, og de udarbejdes altid i fællesskab, således at den unge er medinddraget i egen behandling.

KAOSkonsulenterne dokumenterer eksternt vores arbejde med løbende statusskrivelser til anbringende myndighed jf. den kommunale handleplan. Den første vil altid blive udarbejdet efter tre måneders behandling, hvorefter de vil blive udarbejdet halvårligt, som loven foreskriver. De unge har som udgangspunkt altid ret til at se, hvad der skrives om dem og deres familier hos KAOSkonsulenterne. Dette er i tråd med vores værdier og lovgivning om aktindsigt i forvaltningsregi.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.