Visitationsprocedure

KAOSkonsulenterne er et privat behandlingstilbud, som visiterer unge og deres familier til støtteforanstaltninger, ved henvendelse fra den unges eller familiens sagsbehandler.

Visitation til vores tilbud, starter med telefonisk kontakt mellem den unges sagsbehandler og KAOSkonsulenternes Direktør Nina Næsby. Her foregår den første screening ift. Målgruppe, ledige pladser, indsats m.v.

Herefter fremsender sagsbehandler akter omkring den unge og dennes familie.
På baggrund af de fremsendte sagsakter foretages en grundig socialfaglig vurdering af, hvorvidt den unge falder indenfor vores målgruppe og om det skønnes, at den unge vil profitere af KAOSkonsulenternes behandlingstilbud. Vores psykiatriske konsulent inddrages også i visitationen.

Hvis den unge og dennes familie ud fra sagsakterne skønnes at falde indenfor KAOSkonsulenternes målgruppe, afholdes en visitationssamtale med den unge, betydningsfuld familie og vigtige samarbejdspartnere.

Ved visitationssamtalen er formålet at afstemme gensidige forventninger mellem den unge og familien, sagsbehandler og KAOSkonsulenterne.

Det vil gennem hele visitationsproceduren være den samme gennemgående person fra KAOSkonsulenterne, som er tilstede, så den unge føler sig så tryg som overhovedet muligt i en uforudsigelig situation, hvor der skal tages en afgørende beslutning for fremtiden.

Hvis alle parter, efter endt visitationsprocedure, vurderer, at den unge og dennes familie skal visiteres til et af vores behandlingstilbud, udfærdiger KAOSkonsulenterne samarbejdskontrakt og sagsbehandler udarbejder sammen med den unge og dennes familie handleplan i henhold til lov om social service § 140 eller §141. herefter aftales dato for indflytning og andre praktiske ting.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.