Psykiatri

KAOSkonsulenterne har et struktureret og tæt samarbejde med speciallæge i psykiatri og psykoterapeut Inger Beck, som kommer regelmæssigt hos KAOSkonsulenterne og har det overordnede medicinske ansvar for de unge, der er indskrevet hos KAOSkonsulenterne.

Inger Beck foretager psykiatriske konsultationer med den unge, dennes familie og dennes kontaktperson. Dette for at sikre et helhedsperspektiv og at pædagogik og psykiatri går hånd i hånd.

Der foreligger psykiatisk journal på alle unge, med referater af hidtidige konsultationer samt medicinhistorik.

Inger Beck yder endvidere supervision til den samlede medarbejdergruppe.

KAOSkonsulenterne modtager aktuelt intern uddannelse i Integrativ psykiatri.

Alle medarbejdere har været på medicinkursus og er bekendt med og følger Sundhedsstyrelsens instruks: Korrekt håndtering af medicin. Herudover har KAOSkonsulenterne udarbejdet egen medicininstruks, som er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og København kommunes vejledning til medicinhåndtering.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.