Værdigrundlag

KAOSkonsulenterne beskæftiger udelukkende socialt fagligt uddannede medarbejdere, da vi oplever, at det er en forudsætning for at udøve et kvalificeret pædagogisk arbejde.

Uddannelse, erfaring og viden er grundlaget for en kvalificeret behandlingsindsats og en faglig kompetent og tværfaglig sammensat medarbejdergruppe som kontinuerligt efteruddanner sig og modtager ekstern supervision er en nødvendighed for at kunne varetage behandlingen af målgruppen, som har omfattende og komplekse udfordringer.

Den behandlingsmæssige indsats tager udgangspunkt i 3 samskabte meningsgivende værdier: Ligeværdighed, troværdighed og selvstændighed. Værdierne gennemsyrer og er styrende på alle niveauer i organisationen. Værdierne har været trykprøvet i ungegruppen ved at være tilgængelige og medarbejderne har inviteret til dialog og fået eksempler på, hvor og hvordan de lever og ført disse op af i hierakiet og således skabt bottom-up processer i forhold til nuværende værdigrundlag. Ligeledes spørger alle i organisationen sig selv og hinanden ved en given beslutning, hvilken en af værdierne beslutningen kan føres tilbage til.

KAOSkonsulenternes arbejde med de unge er således baseret på de beskrevne værdier, da de er essentielle i mødet og relationen til de unge og i vores optik en forudsætning i arbejdet med de unges positive udvikling.

Ligeværdighed:

KAOSkonsulenternes menneskesyn tager udgangspunkt i, at alle er lige meget værd som mennesker. Det betyder, at de unge og vi som behandlerne er ligeværdige samarbejdspartnere. Vi anerkender og respekterer, at de unge er eksperter i eget liv og at vi for at være med til at igangsætte og skabe positive forandringer i de unges liv må møde dem nysgerrigt, anerkendende og reflekterende. KAOSkonsulenterne indgår en respektfuld samarbejdsaftale med de unge, som medfører, at vi ser dem som unikke unge med et stort udviklingspotentiale og ikke definerer dem ud fra diagnoser og internaliserende mangelsprog. I praksis medfører det ligeværdige samarbejde med de unge hos KAOSkonsulenterne, at vi søger at udfordre de traditionelle og asymmetriske magtpositioner, der kendetegner alt behandlingsarbejde. Vi søger at undgå den magtfulde behandlerrolle, der fastholder den unge i en udsat position og marginalisere dem yderligere. KAOSkonsulenterne søger at ruste de unge nænsomt til at indgå i det omgivende samfund ud fra deres særlige behov, så de har de bedste forudsætninger for at klare sig efter end ophold hos KAOSkonsulenterne.

Troværdighed:

KAOSkonsulenterne værdsætter troværdighed højt i behandlingsarbejdet som forudsætning for en bæredygtig relation. Det forudsætter, at vi som behandlere kan indgyde tillid, er pålidelige og vedholdende. De unge ved, at de kan regne med at aftaler bliver overholdt og fulgt til dørs.
I praksis betyder det, at vi som behandlere i samarbejde med de unge skaber en struktur i hverdagen, som muliggør en positiv udvikling. I denne proces skal vi være bevidst nærværende, autentiske og engagerede i de unges virkelighed og samtidig retnings anvisende i forhold til samfundets normer. I forhold til de unges udviklingsplaner viser vi som behandlere vores troværdighed ved at fastholde de ugentlige samtaler, også når der er modstand fra de unges side. De unges liv er ofte præget af omskiftelige forhold og usikkerhed. Vi møder de unges livs vilkår med modenhed, robusthed og ro, og bliver ikke revet med af følelser og uforudsigelige situationer. Dette skaber tryghed og kontinuitet under de unges ophold hos KAOSkonsulenterne.

Selvstændighed:

De unge hos KAOSkonsulenterne skal støttes i at tilegne sig de kompetencer, der sikrer, at de kan udvikle deres selvstændighed. Det betyder, at vi som behandlere aldrig må fratage de unge deres selvbestemmelsesret eller fratage dem allerede eksisterende kompetencer. De unge hos KAOSkonsulenterne er i et kapitel af deres liv, hvor de befinder dem på tærsklen til voksenlivet. Dette medfører, at de skal klædes på til at forvalte deres frihed og hjælpes til at kunne tage gode selvstændige valg og deltage aktivt i samfundslivet udenfor KAOSkonsulenternes regi.

KAOSkonsulenternes behandling er baseret på gensidige aftaler og frivillighed i stedet for regler og tvang. Hermed forebygges også brugen af magtanvendelser. I praksis medfører dette, at den unge altid selv er aktiv i udarbejdelsen af egen udviklingsplan. Udviklingsplanen tager altid afsæt i problemstillinger den unge selv har valgt og bliver derigennem meningsskabende for den unge.

De unge inviteres alle til at deltage i beboermøder, hvor de kan påvirke planlægning af hverdagen og fællesaktiviteter hos KAOSkonsulenterne. Alle aktiviteter hos KAOSkonsulenterne er frivillige herunder deltagelse i fælles mad, fælles aktiviteter samt ferier, da det kan virke umyndiggørende på de unge ikke selv at tage aktivt stilling til, hvilke behov, ønsker og drømme, som de har for deres liv.

KAOSkonsulenternes behandling er individuelt tilrettelagt, så den er målrettet de unges ressourcer og udfordringer og altid har for øje at skabe progression i forhold til den unges selvstændighed. Dette praktiske støtte reduceres i takt med at den unges kompetencer og selvstændighed øges.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.