Værdigrundlag

Den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats i KAOSkonsulenterne tager udgangspunkt i de 3 værdier: Ligeværdighed, troværdighed og vedholdenhed.

Uddannelse, erfaring og viden er grundlaget for en kvalificeret behandlingsindsats og en faglig kompetent personalegruppe en nødvendighed, for at kunne varetage behandling af målgruppen, som har omfattende og komplekse udfordringer.

Ligeværdighed:

KAOSkonsulenternes menneskesyn tager udgangspunkt i, at alle er lige meget værd som mennesker.
Det betyder, at de unge og vi som behandlerne er ligeværdige samarbejdspartnere. Vi anerkender og respekterer, at de unge er eksperter i eget liv og at vi for at være med til at igangsætte og skabe positive forandringer i de unges liv må møde dem nysgerrigt, anerkendende og reflekterende. KAOSkonsulenterne indgår en respektfuld samarbejdsaftale med de unge, som medfører, at vi ser dem som unikke unge med et stort udviklingspotentiale og ikke kun definerer dem ud fra diagnoser og internaliserende mangelsprog.

Vi er klar over, at ligeværdigheden ikke betyder at vi er lige, men at vores ansvar er forskelligt. I praksis medfører det ligeværdige samarbejde med de unge hos KAOSkonsulenterne, at vi hele tiden er bevidste om den magt vi som behandlere har. Vi søger at undgå den magtfulde behandlerrolle, ved at afklare konteksten for vores samvær og være bevidste om hvornår vi er i symetri og hvornår vi er i asymetri med de unge.

KAOSkonsulenternes behandling er baseret på gensidige aftaler og frivillighed i stedet for regler og tvang. Hermed forebygges også brugen af magtanvendelser. I praksis medfører dette, at den unge altid selv er aktiv i udarbejdelsen af egen udviklingsplan. Udviklingsplanen tager altid afsæt i problemstillinger den unge selv har valgt og bliver derigennem meningsskabende for den unge.

Troværdighed og vedholdenhed:

Hos kaoskonsulenterne ser vi troværdighed og vedholdenhed som to vigtige forudsætninger, for en bæredygtig relation og dermed for, at lykkes med behandlingsarbejdet.
Det indebærer, at vi som behandlere kan indgyde tillid og er pålidelige og vedholdende. De unge ved, at de kan regne med at aftaler bliver overholdt og fulgt til dørs.
I praksis betyder det, at vi som behandlere i samarbejde med de unge skaber en struktur i hverdagen, som muliggør en positiv udvikling. I denne proces skal vi være bevidst nærværende, autentiske og engagerede i de unges virkelighed og samtidig retningsanvisende i forhold til samfundets normer og lovgivning.

I forhold til de unges udviklingsplaner viser vi som behandlere vores vedholdenhed og troværdighed ved at fastholde de ugentlige samtaler, også når der er modstand fra de unges side. De unges liv er ofte præget af omskiftelige forhold og usikkerhed. Vi møder de unges livsvilkår med modenhed, robusthed og ro, og bliver ikke revet med af følelser og uforudsigelige situationer. Dette skaber tryghed og kontinuitet under de unges ophold hos KAOSkonsulenterne.

De unge hos KAOSkonsulenterne skal støttes i at tilegne sig de kompetencer, der sikrer, at de kan udvikle deres selvstændighed. Det betyder, at vi som behandlere aldrig må fratage de unge deres selvbestemmelsesret eller fratage dem allerede eksisterende kompetencer.
I praksis betyder det, at vi som behandlere må aceptere de unges valg, også selvom de af og til er uhensigtsmæssige. Vores rolle bliver efterfølgende, at være tilstede for de unge og tålmodigt spejle dem i konsekvenserne af deres valg.

Vi forsøger at ruste de unge nænsomt, til at indgå i det omgivende samfund ud fra deres særlige behov, så de har de bedste forudsætninger for at klare sig efter end ophold hos KAOSkonsulenterne.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, Barnets lov § 43 stk.1, nr.6, og stk.3, Lov om social service § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.