Visitation

KAOSkonsulenterne er et privat behandlingstilbud, som selvstændigt forestår visitationen af unge og deres familier til en given støtteforanstaltning i KAOSkonsulenternes regi ved henvendelse fra sagsbehandler fra en af landets kommuner.

Efter en indledende telefonisk kontakt fra sagsbehandler omkring den unge herunder målgruppe, ledige pladser og pædagogisk kapacitet mv., fremsender sagsbehandler sagsakter omkring den unge og dennes familie til KAOSkonsulenterne.
På baggrund af de fremsendte sagsakter foretages en grundig social faglig vurdering af, hvorvidt den unge og dennes familie fortsat falder indenfor KAOSkonsulenternes målgruppe og om det skønnes, at de vil profitere af KAOSkonsulenternes behandlingstilbud. Den psykiatriske konsulent inddrages i visitationen for at sikre, at behandlingstilbuddet tager højde for den psykiatriske dimension.

Hvis den unge og dennes familie ud fra sagsakterne skønnes at falde indenfor KAOSkonsulenternes målgruppe, afholdes en egentlig visitationssamtale med den unge, betydningsfuld familie og vigtige samarbejdspartnere.

Ved visitationssamtalen er formålet at afstemme gensidige forventninger mellem den unge, dennes familie, sagsbehandler og KAOSkonsulenterne.

Det vil gennem hele visitationsproceduren være den samme gennemgående person fra KAOSkonsulenterne, som er tilstede, så den unge føler sig så tryg som overhovedet muligt i en uforudsigelig situation, hvor der skal tages en afgørende beslutning for fremtiden.

Hvis KAOSkonsulenterne efter endt visitationsprocedure sammen med den unge, familie og sagsbehandler vurderer, at den unge og dennes familie skal visiteres til et af KAOSkonsulenternes behandlingstilbud, udfærdiger KAOSkonsulenterne samarbejdskontrakt og sagsbehandler udarbejder sammen med den unge og dennes familie handleplan i henhold til lov om social service § 140 eller §141.

KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.